Anaida on Daytime York Region

Home / Media & Press / Television / Anaida on Daytime York Region

Anaida on Daytime York Region

On February 16th, 2016, Anaida spoke about oral health on Daytime York Region on Rogers TV.